Opći uvjeti Stichting WebwinkelKeur | The Outlet Specialist BV

Sadržaj:
Članak 1. - Definicije
Članak 2. - Identitet poduzetnika
Članak 3. - Primjenjivost
Članak 4 - Ponuda
Članak 5. - Sporazum
Članak 6 - Pravo na povlačenje
Članak 7 - Troškovi u slučaju odustajanja
Članak 8. - Isključivo pravo na odustajanje
Članak 9. - Cijena
Članak 10. - Sukladnost i jamstvo
Članak 11. - Isporuka i izvršenje
Članak 12. - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i obnova
Članak 13. - Plaćanje
Članak 14. – Žalbeni postupak
Članak 15. - Sporovi
Članak 16. - Dodatne ili odstupajuće odredbe

Članak 1. - Definicije
U ovim uvjetima i odredbama:

 1. Dopunski ugovor: ugovor kojim potrošač stječe proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge u vezi s ugovorom na daljinu, a tu robu, digitalni sadržaj i/ili usluge isporučuje poduzetnik ili treća strana na temelju ugovora između ta treća osoba i poduzetnik;
 2. Razdoblje za razmišljanje: razdoblje unutar kojeg potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustanak;
 3. Potrošač: fizička osoba koja ne obavlja djelatnost i koja s poduzetnikom sklapa ugovor na daljinu;
 4. Dan: kalendarski dan;
 5. Trajanje transakcije: ugovor na daljinu u vezi s nizom proizvoda i/ili usluga, čija je obveza isporuke i/ili kupnje vremenski raspoređena;
 6. Trajni nosač podataka: svako sredstvo koje potrošaču ili poduzetniku omogućuje pohranu informacija koje su upućene njemu osobno na način koji omogućuje buduće konzultacije i nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija.
 7. Pravo na odustanak: mogućnost potrošača da odustane od ugovora na daljinu unutar razdoblja hlađenja;
 8. Model obrasca: model obrasca za odustanak koji poduzetnik stavlja na raspolaganje, a potrošač ga može ispuniti kada želi iskoristiti svoje pravo na odustanak.
 9. Poduzetnik: fizička ili pravna osoba koja nudi proizvode i/ili usluge potrošačima na daljinu;
 10. Ugovor na daljinu: ugovor kojim se u okviru sustava koji organizira poduzetnik za prodaju proizvoda i/ili usluga na daljinu, do zaključenja ugovora, koristi jedna ili više tehnika za komunikaciju na daljinu;
 11. Tehnika komunikacije na daljinu: sredstvo koje se može koristiti za sklapanje ugovora, a da se potrošač i poduzetnik ne nalaze u istoj prostoriji u isto vrijeme.
 12. Opći uvjeti poslovanja: ovi Opći uvjeti poslovanja poduzetnika.Članak 2. - Identitet poduzetnika
De Outlet Specialist BV posluje pod imenom(ima): outletspecialist.com

Adresa tvrtke:
The Outlet Specialist BV
Južnoholandski nasip 179-181
5171TM Kaatsheuvel
Nizozemska

Adresa za posjete:
Južnoholandski nasip 179-181
5171TM Kaatsheuvel
Nizozemska
Telefonski broj Nizozemska: +31 858 88 60 09
Dostupnost: pon-pet od 09:00-17:00
E-pošta: info@deoutletspecialist.com
Broj gospodarske komore: 72464887

Nizozemski PDV identifikacijski broj: NL859118447B01

Ako djelatnost poduzetnika podliježe odgovarajućem sustavu licenciranja: podaci o nadzornom tijelu; Ako poduzetnik obavlja reguliranu profesiju:

 • strukovnu udrugu ili organizaciju s kojom je povezan;
 • stručni naziv, mjesto u EU ili Europskom gospodarskom prostoru gdje je dodijeljen;
 • upućivanje na profesionalna pravila koja se primjenjuju u Nizozemskoj i upute gdje i kako se može pristupiti tim profesionalnim pravilima.


Članak 3. - Primjenjivost

 1. Ovi opći uvjeti odnose se na svaku ponudu poduzetnika te na svaki ugovor na daljinu sklopljen i narudžbe između poduzetnika i potrošača.
 2. Prije sklapanja ugovora na daljinu potrošaču će biti dostupan tekst ovih općih uvjeta. Ukoliko to razumno nije moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno da se Opći uvjeti mogu pogledati u prostorijama poduzetnika te da će se na zahtjev potrošača dostaviti bez naknade u najkraćem mogućem roku. .
 3. Ako je ugovor na daljinu sklopljen elektroničkim putem, suprotno prethodnom stavku, a prije sklapanja ugovora na daljinu, tekst ovih općih uvjeta može se potrošaču učiniti dostupnim elektroničkim putem na način da ga potrošač može jednostavno pohraniti na izdržljivi nosač podataka. Ukoliko to razumno nije moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno gdje se opći uvjeti mogu pregledati elektronički te da će se na zahtjev potrošača elektronički ili na drugi način poslati besplatno.
 4. U slučaju da se uz ove opće uvjete primjenjuju posebni uvjeti proizvoda ili usluge, drugi i treći stavak primjenjuju se mutatis mutandis te se potrošač uvijek može pozvati na primjenjivu odredbu koja je za njega najpovoljnija u slučaju proturječnosti općih uvjeta i uvjeti. je.
 5. Ako su jedna ili više odredbi u ovim općim uvjetima u bilo kojem trenutku potpuno ili djelomično ništavne i nevažeće ili su poništene, ugovor i ovi uvjeti i odredbe ostat će na snazi, a dotična će odredba odmah biti zamijenjena u međusobnom dogovoru odredba koja ima značenje što je moguće sličnije izvorniku.
 6. Situacije koje nisu regulirane ovim uvjetima i odredbama moraju se ocijeniti 'u duhu' ovih uvjeta i odredbi.
 7. Nejasnoće u vezi s objašnjenjem ili sadržajem jedne ili više odredbi naših uvjeta i odredbi moraju se objasniti 'u duhu' ovih uvjeta i odredbi.


Članak 4 - Ponuda

 1. Ako ponuda ima ograničeno razdoblje valjanosti ili je podložna uvjetima, to će biti izričito navedeno u ponudi.
 2. Ponuda je neobvezujuća. Poduzetnik ima pravo mijenjati i prilagođavati ponudu.
 3. Ponuda sadrži potpun i točan opis ponuđenih proizvoda i/ili usluga. Opis je dovoljno detaljan da potrošač može pravilno ocijeniti ponudu. Ako poduzetnik koristi slike, one su istinit prikaz ponuđenih proizvoda i/ili usluga. Očigledne pogreške ili greške u ponudi ne obvezuju poduzetnika.
 4. Sve slike, specifikacije i podaci u ponudi su indikativni i ne mogu dovesti do naknade štete ili raskida ugovora.
 5. Slike koje prate proizvode su pravi prikaz ponuđenih proizvoda. Poduzetnik ne može jamčiti da prikazane boje točno odgovaraju stvarnim bojama proizvoda.
 6. Svaka ponuda sadrži takve podatke da je potrošaču jasno koja prava i obveze prate prihvaćanje ponude. Ovo se posebno odnosi na:

 • cijena uključujući poreze;
 • sve troškove dostave;
 • način na koji će se ugovor zaključiti i koje radnje su za to potrebne;
 • primjenjuje li se ili ne pravo na odustajanje;
 • način plaćanja, dostave i izvršenja ugovora;
 • rok za prihvaćanje ponude, odnosno rok u kojem poduzetnik jamči cijenu;
 • visinu stope za komunikaciju na daljinu ako se troškovi korištenja tehnologije za komunikaciju na daljinu obračunavaju na osnovi različitoj od redovne osnovne stope za korišteno sredstvo komunikacije;
 • arhivira li se ugovor nakon sklapanja i ako jest, kako ga potrošač može pregledati;
 • način na koji potrošač prije sklapanja ugovora može provjeriti podatke koje je naveo u okviru ugovora i po želji ih vratiti;
 • bilo koje druge jezike na kojima se, osim nizozemskog, može sklopiti ugovor;
 • kodekse ponašanja kojima se poduzetnik podvrgao i način na koji potrošač može elektronički pregledati te kodekse ponašanja;
 • i minimalno trajanje ugovora na daljinu u slučaju skupe transakcije;
 • dostupne veličine, boje, vrsta materijala.


Članak 5. - Sporazum

 1. Ugovor je sklopljen, u skladu s odredbama stavka 4., u trenutku prihvaćanja ponude od strane potrošača i ispunjavanja odgovarajućih uvjeta.
 2. Ukoliko je potrošač prihvatio ponudu elektroničkim putem, poduzetnik će odmah elektroničkim putem potvrditi primitak prihvaćanja ponude. Sve dok primitak ovog prihvaćanja nije potvrđen od strane poduzetnika, potrošač može raskinuti ugovor.
 3. Ukoliko je ugovor sklopljen elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje elektroničkog prijenosa podataka te će osigurati sigurno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere.
 4. Poduzetnik se u zakonskim okvirima može informirati može li potrošač ispuniti svoje obveze plaćanja, kao i sve one činjenice i čimbenike koji su važni za odgovorno sklapanje ugovora na daljinu. Ako na temelju ove istrage poduzetnik ima opravdane razloge da ne sklopi ugovor, ima pravo obrazloženo odbiti narudžbu ili zahtjev ili uz provedbu vezati posebne uvjete.
 5. Poduzetnik će potrošaču uz proizvod ili uslugu poslati sljedeće podatke, pisanim putem ili na način da ih potrošač može pohraniti na dostupan način na trajnom nosaču podataka:
 6. adresu poslovnog nastana poduzetnika na koju se potrošač može obratiti s pritužbama;
 7. uvjete pod kojima i način na koji potrošač može iskoristiti pravo na odustanak ili jasnu izjavu o isključenju prava na odustanak;
 8. informacije o jamstvima i postojećoj postprodajnoj usluzi;
 9. podatke iz članka 4. stavka 3. ovih uvjeta, osim ako je poduzetnik te podatke već dostavio potrošaču prije sklapanja ugovora;
 10. uvjete za raskid ugovora ako je ugovor sklopljen dulje od jedne godine ili je na neodređeno vrijeme.
 11. U slučaju dugoročne transakcije, odredba iz prethodnog stavka odnosi se samo na prvu isporuku.
 12. Svaki ugovor sklapa se pod prethodnim uvjetima dovoljne dostupnosti relevantnih proizvoda.


Članak 6 - Pravo na povlačenje
Nakon isporuke proizvoda:

 1. Prilikom kupnje proizvoda potrošač ima mogućnost raskinuti ugovor bez obrazloženja u roku od 14 dana. Razdoblje hlađenja počinje dan nakon primitka proizvoda od strane potrošača ili predstavnika kojeg potrošač unaprijed odredi i najavi poduzetniku.
 2. Tijekom razdoblja hlađenja potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. On će samo raspakirati ili koristiti proizvod u onoj mjeri u kojoj je potrebno da procijeni želi li zadržati proizvod. Ako iskoristi svoje pravo na odustanak, poduzetniku će vratiti proizvod sa svim isporučenim dodacima i - ako je to razumno moguće - u izvornom stanju i pakiranju, u skladu s razumnim i jasnim uputama koje je dostavio poduzetnik.
 3. Ukoliko potrošač želi iskoristiti pravo na odustanak, dužan je o tome obavijestiti poduzetnika u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda. Potrošač to mora dati do znanja putem obrasca modela. Nakon što je potrošač označio da želi iskoristiti svoje pravo na odustanak, kupac mora vratiti proizvod u roku od 14 dana. Potrošač mora dokazati da je isporučena roba vraćena na vrijeme, na primjer dokazom o otpremnici.
 4. Ako kupac nakon isteka roka iz stavaka 2. i 3. nije dao do znanja da želi iskoristiti svoje pravo na odustanak odn. nije vratio proizvod poduzetniku, kupnja je činjenica.

Prilikom pružanja usluga:

 1. Prilikom pružanja usluga potrošač ima mogućnost raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od najmanje 14 dana, računajući od dana sklapanja ugovora.
 2. Kako bi iskoristio svoje pravo na odustanak, potrošač će slijediti razumne i jasne upute poduzetnika uz ponudu i/ili najkasnije uz dostavu.


Članak 7 - Troškovi u slučaju odustajanja

 1. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, najviše će snositi troškove povrata.
 2. Ukoliko je potrošač uplatio određeni iznos, poduzetnik će taj iznos vratiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od otkaza. Ovo podliježe uvjetu da je proizvod već primljen od strane web trgovca ili da se može podnijeti uvjerljiv dokaz o potpunom povratu. Povrat će se izvršiti istim načinom plaćanja koji koristi potrošač, osim ako potrošač ne da izričito dopuštenje za drugačiji način plaćanja.
 3. U slučaju oštećenja proizvoda uslijed nepažljivog rukovanja samog potrošača, potrošač snosi odgovornost za eventualno umanjenje vrijednosti proizvoda.
 4. Potrošač ne može biti odgovoran za amortizaciju proizvoda ako poduzetnik nije dostavio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustanak, to mora učiniti prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.Članak 8. - Isključivo pravo na odustajanje

 1. Poduzetnik može isključiti potrošačevo pravo na odustanak za proizvode kako je opisano u stavcima 2. i 3. Isključenje prava na odustanak vrijedi samo ako je to poduzetnik jasno naveo u ponudi, barem na vrijeme za sklapanje ugovora.
 2. Isključenje prava na povlačenje moguće je samo za proizvode:

a. koje je izradio poduzetnik u skladu sa specifikacijama potrošača;
b. koji su jasno osobne prirode;
c. koji se zbog svoje prirode ne mogu vratiti;
d. koje se mogu brzo pokvariti ili ostarjeti;
e. čija je cijena podložna fluktuacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
f. za labave novine i časopise;
g. za audio i video snimke i računalne programe na kojima je potrošač slomio pečat;
h. za higijenske proizvode kod kojih je potrošač slomio pečat.
3. Isključenje prava na povlačenje moguće je samo za usluge:
a. u vezi sa smještajem, prijevozom, ugostiteljskim poslom ili aktivnostima u slobodno vrijeme koje će se obavljati na određeni datum ili tijekom određenog razdoblja;
b. čija je isporuka započela uz izričitu suglasnost potrošača prije isteka razdoblja hlađenja;
c. u vezi klađenja i lutrije.


Članak 9. - Cijena

 1. Tijekom razdoblja valjanosti navedenog u ponudi, cijene ponuđenih proizvoda i/ili usluga neće biti povećane, osim promjene cijena kao posljedice promjene stopa PDV-a.
 2. Suprotno prethodnom stavku, poduzetnik može nuditi proizvode ili usluge čije su cijene podložne fluktuacijama na financijskom tržištu i na koje poduzetnik nema utjecaja, s promjenjivim cijenama. Ova ovisnost o fluktuacijama i činjenica da su sve navedene cijene ciljane cijene navedene su u ponudi.
 3. Povećanja cijena unutar 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopuštena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
 4. Povećanje cijena od 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopušteno je samo ako je poduzetnik to ugovorio i:

a. rezultat su zakonskih propisa ili odredbi; ili
b. potrošač ima pravo raskinuti ugovor s učinkom od dana stupanja na snagu povećanja cijene

 1. Cijene navedene u ponudi proizvoda ili usluga uključuju PDV.
 2. Sve cijene podložne su tiskarskim i tipografskim pogreškama. Ne preuzima se odgovornost za posljedice tiskarskih i slovnih pogrešaka. U slučaju tiskarskih i slovnih pogrešaka, poduzetnik nije dužan isporučiti proizvod prema netočnoj cijeni.


Članak 10. - Sukladnost i jamstvo

 1. Poduzetnik jamči da su proizvodi i/ili usluge u skladu s ugovorom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima ispravnosti i/ili uporabljivosti te zakonskim odredbama i/ili odredbama važećim na dan sklapanja ugovora. ili vladine uredbe. Ako je dogovoreno, poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan za drugu od normalne uporabe.
 2. Jamstvo koje daje poduzetnik, proizvođač ili uvoznik ne utječe na zakonska prava i zahtjeve koje potrošač temeljem ugovora može ostvariti prema poduzetniku.
 3. Eventualne nedostatke ili neispravno isporučene proizvode potrebno je poduzetniku prijaviti pisanim putem u roku od 2 mjeseca nakon isporuke. Povrat proizvoda mora biti u originalnoj ambalaži iu novom stanju.
 4. Jamstveni rok poduzetnika odgovara jamstvenom roku proizvođača. Međutim, poduzetnik nikada nije odgovoran za konačnu prikladnost proizvoda za svaku pojedinačnu primjenu od strane potrošača, niti za bilo kakve savjete u vezi s uporabom ili primjenom proizvoda.
 5. Jamstvo ne vrijedi ako:
 • Potrošač je sam popravio i/ili modificirao isporučene proizvode ili ih je dao popraviti i/ili modificirati trećim osobama;
 • Isporučeni proizvodi bili su izloženi neuobičajenim uvjetima ili se s njima na drugi način nemarno postupalo ili su u suprotnosti s uputama poduzetnika i/ili su tretirani na pakiranju;
 • Kvar je u cijelosti ili djelomično rezultat propisa koje je vlada postavila ili će postaviti s obzirom na prirodu ili kvalitetu korištenih materijala.


Članak 11. - Isporuka i izvršenje

 1. Poduzetnik će postupati s najvećom mogućom pažnjom prilikom zaprimanja i izvršenja narudžbi proizvoda te prilikom ocjenjivanja zahtjeva za pružanje usluga.
 2. Mjesto isporuke je adresa koju je potrošač dao na znanje tvrtki.
 3. Uz dužno poštivanje navedenog u stavku 4. ovog članka, tvrtka će primljene narudžbe izvršavati žurno, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako potrošač nije pristao na duži rok isporuke. Ukoliko isporuka kasni, ili ako se narudžba ne može ili samo djelomično izvrši, potrošač će o tome biti obaviješten najkasnije u roku od 30 dana od dana narudžbe. U tom slučaju potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez troškova. Potrošač nema pravo na naknadu štete.
 4. Svi rokovi isporuke su okvirni. Potrošač ne može steći nikakva prava iz navedenih uvjeta. Prekoračenje roka ne daje potrošaču pravo na naknadu štete.
 5. U slučaju prestanka poslovanja sukladno stavku 3. ovoga članka, poduzetnik će potrošaču izvršiti povrat uplaćenog iznosa u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od prestanka poslovanja.
 6. Ukoliko se isporuka naručenog proizvoda pokaže nemogućom, poduzetnik će nastojati osigurati zamjenski artikl. Najkasnije pri isporuci bit će jasno i razumljivo javljeno da će zamjenski artikl biti isporučen. Za zamjenske artikle pravo na povlačenje ne može se isključiti. Troškove eventualne povratne pošiljke snosi poduzetnik.
 7. Rizik oštećenja i/ili gubitka proizvoda snosi poduzetnik do trenutka isporuke potrošaču ili unaprijed određenom predstavniku koji je poduzetniku priopćen, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno.

Članak 12. - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i obnova
Otkazivanje

 1. Potrošač može raskinuti ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme, a koji se odnosi na redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga, u bilo koje vrijeme uz poštivanje dogovorenih pravila o otkazu i otkazni rok ne dulji od jedan mjesec.
 2. Potrošač može raskinuti ugovor sklopljen na određeno vrijeme koji se odnosi na redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga, u bilo koje vrijeme pred kraj određenog roka, uz dužno poštivanje pravila o sporazumnom raskidu. i otkazni rok od najmanje najviše mjesec dana.
 3. Potrošač može koristiti ugovore iz prethodnih stavaka:
 • otkazati u bilo kojem trenutku i ne biti ograničen na otkazivanje u određeno vrijeme ili u određenom razdoblju;
 • barem otkazati na isti način kako ih je on sklopio;
 • uvijek otkazati uz isti otkazni rok koji je poduzetnik sam sebi odredio.

Proširenje
4. Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se prešutno produljiti ili obnoviti na određeno vrijeme.
5. Suprotno prethodnom stavku, ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovitu dostavu dnevnih novina, tjednika i časopisa može se prešutno obnoviti na određeno vrijeme od najviše tri mjeseca, ako potrošač produljio može raskinuti ugovor do kraja produljenja uz otkazni rok od najviše mjesec dana.
6. Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovitu isporuku proizvoda ili usluga može se samo prešutno produljiti na neodređeno vrijeme ako potrošač može otkazati bilo kada uz otkazni rok od najviše jedan mjesecu i otkazni rok od najviše tri mjeseca ako se ugovorom odnosi na redovitu, a rjeđe od jednom mjesečno, dostavu dnevnih, informativnih i tjednih novina i časopisa.
7. Ugovor s ograničenim trajanjem redovite dostave dnevnih, informativnih i tjednih novina i časopisa (probna ili uvodna pretplata) nije prešutno produžen i prestaje automatski nakon probnog ili uvodnog roka.

Trajanje
8. Ako ugovor ima trajanje dulje od jedne godine, potrošač može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku nakon jedne godine uz otkazni rok od najviše mjesec dana, osim ako razumnost i poštenje ne protive raskidu prije isteka dogovorenog roka. odgoditi.


Članak 13. - Plaćanje

 1. Osim ako nije drugačije dogovoreno, iznosi koje potrošač duguje moraju se platiti u roku od 7 radnih dana nakon početka razdoblja hlađenja iz članka 6. stavka 1. U slučaju ugovora o pružanju usluge, ovo razdoblje počinje nakon potrošač je primio potvrdu ugovora.
 2. Potrošač je dužan poduzetniku odmah prijaviti netočnosti podataka o plaćanju koje je dao ili naveo.
 3. U slučaju neplaćanja od strane potrošača, poduzetnik ima pravo, uz zakonska ograničenja, naplatiti razumne troškove koje je potrošaču unaprijed priopćio.


Članak 14. – Žalbeni postupak

 1. Poduzetnik ima dovoljno javno razrađen žalbeni postupak te s prigovorom postupa u skladu s tim reklamacijskim postupkom.
 2. Pritužbe na provedbu ugovora moraju se cjelovito i jasno opisati poduzetniku u roku od 2 mjeseca nakon što je potrošač otkrio nedostatke.
 3. Na prigovore podnesene poduzetniku će se odgovoriti u roku od 14 dana od dana zaprimanja. Ukoliko prigovor zahtijeva predvidivo duže vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s obavijesti o primitku i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.
 4. Ukoliko se prigovor ne može riješiti u međusobnom dogovoru, nastaje spor koji podliježe postupku rješavanja sporova.
 5. U slučaju reklamacije potrošač se prije svega treba obratiti poduzetniku. Ukoliko je webshop povezan sa Stichting WebwinkelKeur iu slučaju reklamacija koje nije moguće riješiti sporazumno, potrošač se treba obratiti Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) koji će besplatno posredovati. Provjerite ima li ovaj webshop trenutačno članstvo putem https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Ako rješenje još nije postignuto, potrošač ima mogućnost da njegov prigovor rješava neovisno povjerenstvo za sporove koje imenuje Stichting WebwinkelKeur, čija je odluka obvezujuća i s tom obvezujućom odlukom suglasni su i poduzetnik i potrošač. Postoje troškovi povezani s podnošenjem spora ovoj komisiji za sporove, koje potrošač mora platiti relevantnoj komisiji. Također je moguće prijaviti pritužbe putem europske ODR platforme (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Prigovor ne obustavlja obveze poduzetnika, osim ako poduzetnik pisanim putem ne naznači drugačije.
 7. Ukoliko poduzetnik ocijeni da je reklamacija osnovana, poduzetnik će, po vlastitom izboru, besplatno zamijeniti ili popraviti isporučene proizvode.


Članak 15. - Sporovi

 1. Na ugovore između poduzetnika i potrošača na koje se primjenjuju ovi opći uvjeti primjenjuje se samo nizozemsko pravo. Čak i ako potrošač živi u inozemstvu.
 2. Bečka kupoprodajna konvencija se ne primjenjuje.


Članak 16. - Dodatne ili odstupajuće odredbe
Dodatne ili odstupajuće odredbe od ovih općih uvjeta ne smiju biti na štetu potrošača i moraju biti evidentirane u pisanom obliku ili na način da ih potrošač može na pristupačan način pohraniti na trajnom nosaču podataka.


Dodatak I – Model obrasca za povlačenje
Model obrasca za povlačenje
(ispunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite odustati od ugovora)

Prima: The Outlet Specialist BV

Za ispravnu povratnu adresu pogledajte informacije o povratu jer su uključene u vaš račun na našoj web stranici.
E-pošta: info@deoutletspecialist.com

Ja/mi* dijelimo(e)* ovime vas obavještavamo da ja/mi* u vezi s našim ugovorom
● prodaju sljedećih proizvoda: [opis proizvoda]

● isporuka sljedećeg digitalnog sadržaja: [oznaka digitalnog sadržaja]*

● pružanje sljedeće usluge: [opis usluge]*,


opozvan/opozvan*.

Naručeno*/primljeno* [datum narudžbe usluga ili primitka proizvoda]

[Ime potrošača]

[Adresirajte potrošača]

[Potpis potrošača] (samo ako se ovaj obrazac podnosi na papiru)


* Precrtajte ono što nije primjenjivo ili popunite ono što je primjenjivo.