Algemene voorwaarden De Outlet Specialist B.V.

Artikel 1. Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van haar herroepingsrecht.

Consument: een Koper, niet zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon welke handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De Outlet Specialist: De Outlet Specialist B.V. statutair gevestigd te Kaatsheuvel en kantoorhoudende te 5171 TM Kaatsheuvel aan de Zuidhollandsedijk 179 met KvK-nummer 72464887.

Koper: de partij waar De Outlet Specialist een rechtsverhouding mee aangaat of heeft, zijnde een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, waaronder mede begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).

Koop: de overeenkomst welke ziet op de (ver)koop van een roerende zaak, die is overeengekomen tussen De Outlet Specialist en de Koper.

Wederpartij: een Koper, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon welke handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod, overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen De Outlet Specialist en de Koper waarop De Outlet Specialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Outlet Specialist, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien deze voorwaarden eerder van toepassing zijn verklaard dan de algemene voorwaarden van een Koper of een derde, zijn enkel deze voorwaarden van toepassing. 
 4. Door Koper gehanteerde en van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden nadrukkelijk door De Outlet Specialist van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbieding

 1. Alle door De Outlet Specialist gedane aanbiedingen, in welke vorm van dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. De Outlet Specialist behoudt zich derhalve het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.
 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in het aanbod begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt het aanbod automatisch voor een nabestelling.
 3. Indien een aanbod vergezeld gaat met begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van De Outlet Specialist, mogen niet worden vermenigvuldigd, mogen niet met derden worden gedeeld en moeten op eerste verzoek aan De Outlet Specialist worden geretourneerd, tenzij De Outlet Specialist hier toestemming voor geeft.

 

Artikel 4. Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt de Koop tot stand nadat De Outlet Specialist de aanvaarding van het vrijblijvend aanbod van de Koper heeft aanvaard of bevestigd.
 2. Aanpassingen van de Koop zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Een opschortende voorwaarde van de Koop is de kredietwaardigheid van de Wederpartij, waarnaar De Outlet Specialist gerechtigd is onderzoek in te stellen. Indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij ten aanzien van haar verplichtingen volgens De Outlet Specialist niet afdoende is, is De Outlet Specialist gerechtigd zekerheden te stellen omtrent de verplichtingen van de Wederpartij, alvorens (verder) te presteren.
 4. Indien De Outlet Specialist het noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de uitvoering van de Koop derden in te schakelen, is De Outlet Specialist daartoe gerechtigd.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Koop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Outlet Specialist mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.
 2. Indien De Outlet Specialist nog niet is aangevangen met presteren, kan de Wederpartij een Koop gedurende een bedenktijd van 14 dagen onder vermelding van de reden(en) daarvan ontbinden. De Wederpartij is bij ontbinding 20% van de prijs van het aanbod verschuldigd.
 3. De in lid 1 en 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een derde, die niet de door De Outlet Specialist ingeschakelde vervoerder is, de zaak heeft ontvangen, of:
 4. als de Consument in één Koop meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een derde, die niet de door De Outlet Specialist ingeschakelde vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen.
 5. als de levering van een zaak bestaat uit verschillende onderdelen of transporten: de dag waarop de Consument, of een derde, die niet de door De Outlet Specialist ingeschakelde vervoerder is, het laatste onderdeel of transport heeft ontvangen.
 6. bij een Koop voor regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een derde, die niet de door De Outlet Specialist ingeschakelde vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de Koper bij herroeping

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. De Koper zal de zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper de zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met de zaak die verder gaat dan toegestaan zoals in lid 1 omschreven.
 3. In geval van waardevermindering van de zaak, is de Wederpartij hiervoor aansprakelijk, tenzij de Wederpartij op grond van dwingend recht kan aantonen dat de waardevermindering voor rekening van De Outlet Specialist dient te komen.

 

Artikel 7. Uitoefenen van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

 1. Als de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op een ondubbelzinnige wijze aan De Outlet Specialist.
 2. De Consument dient de zaak zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgende op de in lid 1 bedoelde melding, terug te zenden of aan (een gemachtigde van) De Outlet Specialist te overhandigen. De Wederpartij dient de zaak binnen de bedenktijd terug te zenden of aan (een gemachtigde van) De Outlet Specialist te overhandigen.
 3. De Koper zendt de zaak terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform door De Outlet Specialist verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. De Koper draagt de retourkosten indien de Koper gebruik maakt van haar herroepingsrecht, tenzij De Outlet Specialist heeft aangegeven de retourkosten te zullen dragen.
 6. Als de Koper gebruik maakt van haar herroepingsrecht, behoudt De Outlet Specialist zich het recht voor om alle aanvullende overeenkomsten te ontbinden.

 

Artikel 8. Verplichtingen van De Outlet Specialist bij herroeping

 1. Als De Outlet Specialist de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging gestuurd.
 2. De Outlet Specialist vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper de herroeping heeft medegedeeld, tenzij De Outlet Specialist de zaak nog niet heeft ontvangen en de Koper niet kan bewijzen dat de zaak is geretourneerd.
 3. De Outlet Specialist gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij De Outlet Specialist instemt met een andere methode.

 

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

De Outlet Specialist heeft de navolgende zaken uitgesloten van het herroepingsrecht ten aanzien van de Wederpartij en kan deze uitsluiten van het herroepingsrecht ten aanzien van de Consument, indien dit duidelijk en tijdig voor de Koop is vermeld:

 1. Zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Outlet Specialist geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij zaken door De Outlet Specialist worden aangeboden aan een Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de zaken af te nemen;
 3. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke Koper bestemd zijn;
 4. Zaken die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is gebroken.

 

Artikel 10. Prijzen

 1. Prijzen worden vermeld in euro, zijn inclusief omzetbelasting, andere belastingen en exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld.
 2. De Outlet specialist is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, indien zich tussen het moment van het aanbod en de levering een significante verhoging van de kostprijsfactoren, waaronder grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins onvoorziene omstandigheden, heeft voorgedaan.
 3. In geval van verhoging van de prijs, zoals bedoeld onder lid 2 van dit artikel, zal De Outlet Specialist terstond de Koper informeren.
  1. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Wederpartij na ontvangst van de mededeling daarvan het recht de Koop binnen 14 dagen te ontbinden, gedurende welke periode De Outlet Specialist het recht heeft haar verplichtingen op te schorten.
  2. In geval van een prijsverhoging heeft de Consument, ongeacht het percentage van de verhoging, het recht de Koop te ontbinden. In geval van een prijsverhoging mag De Outlet Specialist aan de Consument vragen of zij van dit ontbindingsrecht gebruik wenst te maken, waarbij de Consument een redelijk termijn van 14 dagen heeft om van haar ontbindingsrecht gebruik te maken, gedurende welke periode De Outlet Specialist het recht heeft haar verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 11. Technische eisen

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland kunnen of moeten worden gebruikt is De Outlet Specialist er niet voor verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken kunnen of moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Andere technische eisen die door de Koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de Koop door de Koper nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld en door De Outlet Specialist nadrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard, alvorens De Outlet Specialist daartoe verplicht.

 

Artikel 12. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door De Outlet Specialist een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrek bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 13. Levering

 1. Bij bezorging geldt als plaats van levering het adres dat de Koper aan De Outlet Specialist kenbaar heeft gemaakt, dan wel dan wel daar waar de ver-/gekochte zaken in de macht van de Koper worden gebracht.
 2. Bij afhalen geldt als plaats van levering daar waar de ver-/gekochte zaken in de macht van de Koper worden gebracht, welke aan de Zuidhollandsedijk 179 in Kaatsheuvel is, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden aangeboden voor levering, dan wel op het moment waarop deze conform de Koop worden aangeboden voor levering.
 4. Indien de Koper levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper.
 5. De Outlet Specialist behoudt zich het recht voor om verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is De Outlet Specialist bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Door De Outlet Specialist vermeldde levertijden gelden als een benadering en kunnen nimmer gezien worden als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
 7. De levertijd vangt pas aan nadat De Outlet Specialist alle benodigde gegevens voor de totstandkoming van de Koop en de levering in haar bezit heeft.

 

Artikel 14. Transport

 1. De Outlet Specialist bepaalt de wijze van en draagt zorg voor het transport, tenzij anders overeengekomen. Transport komt voor rekening en risico van de Wederpartij.
 2. Indien de Koper specifieke wensen heeft met betrekking tot het transport, kan De Outlet Specialist de Koop conform deze specifieke wensen uitvoeren, waarbij de extra kosten daarvan voor rekening komen van de Koper.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeldt. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat. De kosten die ontstaan bij retourzending(en) vallen ten kosten van de Koper(s).
 4. De Outlet Specialist is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan de zaken tijdens het transport van een retourzending. Transport van retourzendingen komen derhalve voor rekening en risico van de Koper.

 

Artikel 15. Betaling

 1. In geval van afhalen dient de Koper de prijs bij levering te voldoen. In geval van bezorgen dient de Koper de prijs te voldoen bij het aangaan van de Koop, dan wel op het moment van levering, dan wel 14 dagen na factuurdatum. Vorenstaande voor zover niet anders overeen is gekomen.
 2. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Outlet Specialist te melden.
 3. Door de Koper verrichte betalingen strekken ten eerste tot voldoening van rente, ten tweede tot voldoening van incassokosten en ten derde tot voldoening van de oudst openstaande factuur.
 4. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement (waaronder de WSNP ten aanzien van de Consument), onder curatele stelling of overlijden van de Koper, is of zijn de vordering(en) van De Outlet Specialist en de verplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. De Wederpartij komt bij het niet (tijdig) voldoen aan haar verplichtingen van rechtswege in verzuim, in welke geval De Outlet Specialist zich het recht voor behoudt om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt voor een Wederpartij 15% van het verschuldigde bedrag en wordt voor een Consument bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. De Wederpartij is niet gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of te verrekenen
 7. Indien De Outlet Specialist aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

De Outlet Specialist blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de Koper al haar verplichten jegens De Outlet Specialist heeft voldaan.

 

Artikel 17. Garantie

 1. De Outlet Specialist garandeert aan de Consument dat de door haar verkochte zaken niet gebrekkig zijn gedurende een periode van zes maanden na levering, althans gedurende een periode die door de producent van die betreffende zaak wordt gegarandeerd, tenzij De Outlet Specialist aantoont dat dit gebrek de schuld is van de Consument of de Consument bepalingen uit de Koop en deze voorwaarden niet is nagekomen.
 2. Indien gedurende een termijn van achttien maanden, welke periode aanvangt na verloop van zes maanden na levering, de verkochte zaak niet voldoet aan datgene wat de Consument ervan mag verwachten, stelt De Outlet Specialist zich daarvoor garant indien de Consument kan aantonen dat dit niet haar schuld is, maar aan de gebrekkige zaak zelf ligt.
 3. De Outlet Specialist garandeert aan de Wederpartij dat de door haar verkochte zaken niet gebrekkig zijn gedurende een periode van drie maanden na levering, tenzij De Outlet Specialist aantoont dat dit gebrek de schuld is van de Wederpartij of de Wederpartij bepalingen uit de Koop en deze voorwaarden niet is nagekomen.
 4. De garantie uit lid 1, 2 en 3 van dit artikel geldt niet indien het gebrek of de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of het niet of niet juist opvolgen van instructies.
 5. De Outlet Specialist behoudt zich het recht voor om een gebrekkige zaak te vervangen.
 6. De Consument kan slechts vervanging van een gebrekkige zaak of ontbinding van de Koop vorderen indien de Consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de Koop beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 7. De Wederpartij kan slechts vervanging van een gebrekkige zaak of ontbinding van de Koop vorderen indien herstel onmogelijk is.

 

Artikel 18. Intellectueel eigendom

 1. De Koper garandeert te allen tijde dat het gebruik van door de Koper verstrekte gegevens of anderszins, er niet toe zal leiden dat De Outlet Specialist in strijd zal handelen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. De Koper vrijwaart De Outlet Specialist volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aansprakelijkheid welke derden jegens De Outlet Specialist geldend maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel gegeven garantie.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. De Outlet Specialist is jegens de Koper uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken conform artikel 18 (Garantie) van deze voorwaarden of indien De Outlet zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld. 
 2. De aansprakelijkheid van De Outlet Specialist is beperkt tot het bedrag wat door haar assuradeur wordt uitgekeerd.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en De Outlet Specialist aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van De Outlet Specialist beperkt tot het vervangen van de betreffende zaak dan wel restitutie van de prijs van de betreffende zaak.

 

Artikel 20. Overmacht

 1. Onder overmacht in deze voorwaarden wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Outlet Specialist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Outlet Specialist niet in staat is haar verplichtingen na te komen, (gedeeltelijke) werkstakingen in het bedrijf van De Outlet Specialist daaronder begrepen.
 2. De Outlet Specialist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Outlet Specialist haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Outlet Specialist opgeschort.
 4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Outlet Specialist niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken is zowel de Consument als De Outlet Specialist bevoegd de Koop te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Outlet Specialist niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden is zowel de Wederpartij als De Outlet Specialist bevoegd de Koop te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien De Outlet Specialist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 21. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen, nadat Wederpartij de grond van de klacht heeft geconstateerd, binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Outlet Specialist.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als voor een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig is, zal De Outlet Specialist daarvan Wederpartij binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen informeren.
 3. Bij een klacht dient de Koper zich conform lid 1 en 2 eerst te wenden tot De Outlet Specialist. Bij klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost dient de Koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), welke gratis bemiddeld.

  

Artikel 22. Toepasselijk recht en overige bepalingen

 1. Op de Koop tussen De Outlet Specialist en de Koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de Koop tussen De Outlet Specialist en de Koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen de Koper en De Outlet Specialist dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda. De Consument heeft het richt binnen één maand het geschil alsnog voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

 

Shall we send you a message when we have discounts available?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.